Slobodný prístup k informáciám

Prístup k informáciám:

Žiadosť o informácie:
Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Tekovskej hvezdárne v Leviciach o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Tekovská hvezdáreň v Leviciach, Sokolovská 21, 934 01 Levice
 • písomne osobným doručením do Tekovskej hvezdárne v Leviciach
 • telefonicky: felefón: 036/6312166
 • elektronickou poštou na adresu: info@hvezdarenlevice.sk
Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5.2014:
Rozmnožovanie:
 • 1 strana čiernobiela kópia: 0,10 €
Informácia poskytnutá na CD/DVD nosiči
 • 1 ks CD/DVD - nosič a obal: 1,50 €
Informácia poskytnutá e-mailom: zdarma
Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC
 • 1 strana A4 – čiernobiela: 0,05 €
Informácia poskytnutá v písomnej forme
 • papier 1 ks: 0,05 €
 • obálka malá 1 ks: 0,05 €
 • obálka stredná 1 ks: 0,10 €
 • obálka veľká 1 ks: 0,15 €
Odosielanie informácií poštou:
 • podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s.
Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne TH, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
RNDr. Jozef Kováč, PhD.
riaditeľ
tel: 036/6 312 166
e-mail: info@hvezdarenlevice.skPočítadlo prístupov: 505047 návštevníkov.