Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ: Tekovská hvezdáreň v Leviciach
Tekovská hvezdáreň v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.
Adresa: Sokolovská 21, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca: RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ
Internetová adresa: www.hvezdarenlevice.sk
Elektronická pošta: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk
Telefonický kontakt: 036/6312166
IČO: 36102806
DIČ: 2021459000
IČ DPH: Tekovská hvezdáreň v Leviciach nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0031 3332
Osoby zodpovedné za verejné obstarávanie: RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ a Ing. Jaroslava Kompanová, ekonómka
 

Zverejnenie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

Rok 2014

1. Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - služby

2. Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 - služby

Rok 2020

1. Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
 

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk:

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Zákazka z vecného hľadiska Zákazka z finančného hľadiska Oznámenia, výzvy Žiadosť o súťažné podklady Lehota na predkladanie ponúk, alebo žiadostí o účasť
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 27.1.2014 do 11:30 hod
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 12.3.2014 do 11:00 hod
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 117 zákona č.343/2015 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 28.2.2020 do 15:00 hod
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 117 zákona č.343/2015 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 14.4.2021 do 15:00 hod

 

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek:

Predmet zákazky Úspešný uchádzač Cena bez DPH v EUR Cena s DPH v EUR Oznámenie o výsledku Odôvodnenie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava - 5.570,496 28.01.2014 Nutnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov od januára 2014
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince - 1.947,- 12.03.2014 -
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava - 8.465,15 02.03.2020 -
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava - 3.059,69 15.04.2021 -

 

Súhrnná správa:

V súlade so zákonom č. 25/2006, § 102, ods. 4 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou.

P.č. Hodnota zákazky s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2013
1. 1.376,40 € Stravné poukážky Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
2. štvrťrok 2013
- - - -

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1000,00 € bez DPH zmysle §9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

P.č. Hodnota zákazky s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
3. štvrťrok 2013
1. 1.839,54 € Stravné poukážky Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
2. 1.744,80 € Vzdelávací pobyt mladých astronómov Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince
4. štvrťrok 2013
- - - -
1. štvrťrok 2014
- - - -
2. štvrťrok 2014
- - - -
3. štvrťrok 2014
1. 1.899,00 € Hotelové služby - Zraz mladých astronómov Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince
4. štvrťrok 2014
- - - -
1. štvrťrok 2015
- - - -
2. štvrťrok 2015
3. 1.245,03 € Stravné poukážky Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
3. štvrťrok 2015
- - - -
4. štvrťrok 2015
1. 3.452,35 € Stavebné práce Radoslav Dávid D&F Interier, Perecká 2970/23, 934 01 Levice
2. 1.384,29 € Stravné poukážky Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
1. štvrťrok 2016
- - - -

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

P.č. Hodnota zákazky s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
2. štvrťrok 2016
- - - -
3. štvrťrok 2016
- - - -
4. štvrťrok 2016
- - - -
1. štvrťrok 2017
- - - -
2. štvrťrok 2017
- - - -
3. štvrťrok 2017
- - - -
4. štvrťrok 2017
- - - -
1. štvrťrok 2018
- - - -
2. štvrťrok 2018
- - - -
3. štvrťrok 2018
- - - -
4. štvrťrok 2018
- - - -

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 5000,00 € bez DPH v zmysle §117 odstavec 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

P.č. Hodnota zákazky s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2019
1 5925,04 EUR Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Up Slovensko, s.r.o., Tomášokova 23/D, 82101 Bratislava
2. štvrťrok 2019
- - - -
3. štvrťrok 2019
- - - -
4. štvrťrok 2019
- - - -
1. štvrťrok 2020
1 8465,15 EUR Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Up Slovensko, s.r.o., Tomášokova 23/D, 82101 Bratislava
2. štvrťrok 2020
- - - -
3. štvrťrok 2020
- - - -
4. štvrťrok 2020
- - - -
1. štvrťrok 2021
- - - -
2. štvrťrok 2021
- - - -
3. štvrťrok 2021
- - - -
4. štvrťrok 2021
- - - -
1. štvrťrok 2022
- - - -
2. štvrťrok 2022
- - - -

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 odstavec 10 a 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

P.č. Hodnota zákazky s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2019
- - - -
2. štvrťrok 2019
1 1 676,80 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
3. štvrťrok 2019
1 2 018,30 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
4. štvrťrok 2019
1 1 167,00 Príslušenstvo k ďalekohľadom Astronyx PC, Hlohovec
2 1 849,44 Garážová brána s montážou Pavel Janig-Termofix, Ipeľský Sokolec
3 1 126,80 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
1. štvrťrok 2020
1 2 141,79 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
2. štvrťrok 2020
1 1 529,85 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
3. štvrťrok 2020
1 2 039,80 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
4. štvrťrok 2020
1 2 820,02 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
2 1 588,01 Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV s príslušenstvom LEMAR Levice, s.r.o., Levice
1. štvrťrok 2021
- - - -
2. štvrťrok 2021
1 3 059,69 Stravné poukážky UP Slovensko, s.r.o., Bratislava
3. štvrťrok 2021
- - - -
4. štvrťrok 2021
- - - -
1. štvrťrok 2022
- - - -
2. štvrťrok 2022
- - - -


Počítadlo prístupov: 505061 návštevníkov.